Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Műhelyek TERMIK Terminológia mesterszak - MA in Terminology

Terminológia mesterszak - MA in Terminology

Terminológia MESTERSZAK

 

Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ

 OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190

Jelentkezési határidő: 2013. március 1.

 

 

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:

Okleveles terminológus (MA in Terminology)

 

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek azokkal a terminológiai, módszertani, magyar nyelvi, idegennyelvi és egy tág témakörben szaktárgyi ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, amelyekkel képesek a terminológia elveinek megfelelően terminológiai dokumentációs munkák végzésére, a terminológia területén használt eszközök és módszerek alkalmazására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek az önálló munkavégzésre és a tanulmányaik doktori képzés keretében történőfolytatására.

 

A képzési idő:

4 félév (120 kredit, 1200 óra); tagozat: nappali.

 

Jelentkezés módja:

Jelentkezési lapon, a könyvesboltokban vagy postahivatalokban beszerezhető nyomtatványon, vagy interneten a www.felvi.hu honlapon az E-jelentkezés menüpontban.

 

Jelentkezési határidő: 2013. március 1.

 

Keretszám:

Államilag támogatott hely és költségtérítéses hely minimális keretszáma (tárgyalás alatt).

 

A képzési hozzájárulás összege:

Államilag támogatott helyen: (–)

Költségtérítéses helyen: 230 ezer Ft/félév.

 

A jelentkezés feltétele:

Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika és a szlavisztika alapképzési szakok és szakirányaik.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Ha Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy előzetes kreditelismertetési eljárást kell kezdeményeznie a Kar Kreditátviteli Bizottságánál. A kérvényt a BTK Tanulmányi Osztályára (KRE BTK TO., 1088 Budapest, Reviczky u. 4.) kell benyújtania.

Ebben az esetben szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit, az alábbi két ismeretkör valamelyikéből:

  •   bölcsész képzési terület alapozó stúdiumai közül: bevezetés a nyelvtudományba; bevezetés a filozófiába; általános nyelvészet; helyesírás; jelentéstan;
  •  szakmai ismeretek alapozó stúdiumai közül: matematikai analízis, kísérleti fizika, atom- és molekulafizika, általános kémia, bevezetés a közgazdaságtanba, vállalatgazdaságtan, pénzügyi és számviteli alapismeretek.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A terminológia mesterképzési szakra bölcsész és nem bölcsész végzettségűek jelentkezését egyaránt várja az intézmény. (Az első félévben felzárkóztató képzést biztosítunk a különböző irányból jövőknek.)

 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

2013. június 4. (hétfő), 1000, június 5. (kedd), 1000

 

Pontszámítás:

A terminológia mesterképzési szak felvételi elbeszélgetése során maximálisan 40 pont szerezhető. A terminológia mesterképzési szak felvételi elbeszélgetésének célja, hogy a bizottság képet kapjon a jelentkező érdeklődési köréről, műveltségéről, kreativitásáról, problémamegoldó képességéről, vita- és kommunikációs készségéről, problémaérzékenységéről, dinamizmusáról.

 

Felvételi pontok:

Összpontszám: 100 pont
Ebből többletpont maximum 20 pont
Hozott pontszám: 40 pont (minősítés x 8)
Szóbeli felvételi vizsgapont: 40 pont

 

Többletpontok:
1. Az „előnyben részesítés” alapján maximum 10 pont adható
- fogyatékkal élő jelentkezőnek: 10 pont,
- gyermekgondozás: 10 pont,
- halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 5 pont,
- hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 5 pont jár.

2. A második idegen nyelvből tett felsőfokú vagy középfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány után
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont


3. A jelentkező korábbi szakmai tevékenysége, tehetséggondozásban való részvétele alapján a következő esetekben
 
- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont

 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - OTDK részvétel: 2 pont

 

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok (egy példányban, fénymásolatban):

1. a jelentkezés alapjául szolgáló oklevél, illetve kreditelismertetési határozat,
2. államilag elismert, általános, komplex középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél egy idegen nyelvből,
Amennyiben van:
3. az „előnyben részesítés” alapján adható többletpontok dokumentuma,
4. kézzel írt magyar nyelvű, fényképes önéletrajz (a fénykép felragasztva vagy szkennelve)

 

 

Javaslat a felkészülésre:

Informális jelleggel javasoljuk az alábbi forrásokat a felkészüléshez:

-          Fóris Ágota 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó http://mek.oszk.hu/09200/09278/;

-          a Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent tanulmányok (elérhető – többek között – a KRE BTK Bod Péter Könyvtárában);

-          a TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport) honlapja: http://alknyelvport.nytud.hu/muhelyek/termik;

-          az EAFT (European Association for Terminology) honlapja: http://www.eaft-aet.net/;

-          az Infoterm honlapja: http://www.infoterm.info/;

-          a TermNET honlapja: http://termnet.org;

-          az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) honlapja: www.mszt.hu.

 

További tanszéki információk az MA szakról

Szakfelelős:  

Dr. habil. Fóris Ágota, tanszékvezető egyetemi docens

Szakért felelős tanszék: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Web: http://www.kre.hu/nyelveszet

 

Információ:

1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:

Országos Felsőoktatási Információs Központ: Tel: 477 31 31, E-mail: info@felvi hu. Honlap: www.felvi.hu – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban hangos tájékoztató

2. Intézményi elérhetőség:

 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály

1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Tel: 483-2898, 483-2902, Fax: 483-2901

Félfogadási idő: hétfőn, szerdán 9-12, 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig

3. Tanszéki elérhetőség:

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

1088 Bp. Reviczky u. 4. II. em. 217.

Tel: 483-2868

E-mail: nyelvtudomanyi.tanszek@kre.hu

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek